INDIVIDUALTERAPI

Kognitiv terapi

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge. Den mentale aktiviteten til et menneske med psykiske vansker, som angst eller alvorlig depresjon, kjennetegnes av en strøm av ubehagelige tanker og forestillingsbilder om fortid, nåtid og fremtid. De negative antakelsene virker troverdige, og de kan være basert på høyst virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller direkte ugyldige. I terapien gjøres personen oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre. Terapeut og pasient drøfter muligheten for ulike alternative tenke- og handlemåter.

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine livsproblemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem. Som en del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres

Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi. Pasientens engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av behandlingen. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best.

Terapeuter som oppnår gode resultater beskrives gjerne av pasienter som varme, oppmerksom, forståelsesfulle og kompetente. Et viktig mål i terapi er at pasienten forholder seg utforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen indre samtale.

Psykodynamisk psykoterapi

Hva er psykodynamisk psykoterapi?

Psykodynamisk psykoterapi er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Behandlingen er systematisk og ofte langvarig, og pasienten kommer til time en eller flere ganger i uken, som regel til faste tider.

Samarbeidet dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer en i å leve et godt liv.

Gjennom samtalene kan pasienten og terapeuten sammen utforske ukjente sider av

pasientens indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner.

Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien.

Behandling

Vi tilbyr både langtids- og korttidsterapi.

Hva slags type behandling som passer best for deg, avgjøres etter innledende samtaler, og vi lager en kontrakt i forhold til behandling. En kontrakt sier noe om type behandling, varighet, hyppighet og mål for behandlingen.

Korttidsterapi har som regel en varighet på 6 - 26 ganger, og gjennomføres med samtaler en gang i uken.

Langtidsterapi kan variere fra et halvt år til flere år, og en kan ha en eller flere timer ukentlig. Hos kan du enten få tilbud om individuelle terapi eller gruppeterapi.